Composer Details
Jon Thor Birgisson
Birthdate
April 23, 1975 

Country of origin
Iceland 

Web site
 

Biography
Born: Jón Þór Birgisson, April 23, 1975 in Iceland.
Aka Jónsi. 

View the filmo/discography of Jon Thor Birgisson.